TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Wednesday, 18 July 2018

Pháp Hội Dược Sư Là Tà Pháp

Pháp Hội Dược Sư Là Tà Pháp.
Tại sao?
Chùa Pháp Vân Pháp Hội Dược Sư Mậu Tuất 2018

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO VIỆT NAM - PHÁP VÂN
Phapvan Vietnamese Buddhist cultural Centre of Ontario
420 Traders Blvd, East Mississauga, Ontario L4Z1W7 CANADA

 Pháp Hội Dược Sư Là Tà Pháp.

Tại sao?

1. Trong tam tạng giáo kinh điển nhà Phật
không có dạy
Pháp Hội Dược Sư,
Pháp Hội Từ Bi, Pháp Hội Địa Tạng, Pháp Hội Quán Âm

hay
Trai Đàn Bạt Độ Chẩn Tế Cô Hồn.2. Nếu chỉ do cầu nguyện mà được hết bệnh
hay được siêu sanh cõi tây phương
thì không cần phải tu hành, không cần tu tâm dưỡng tánh,
không cần bệnh viện, không cần thuốc men.
 
3. Nên nhớ rằng: Đức Phật cũng phải trải qua sanh lão bệnh tử.
Các nhà sư cũng như mọi người khác
đều có bệnh và cuối đời phải chết.
 
4. Chánh điện nhà chùa dành cho nghi lễ,

tu học, giảng pháp,

không nên bày các hình ảnh tà pháp,

dẫn bá tánh đến tà đạo

qua các pháp hội dược sư, pháp hội địa tạng

hay pháp hội từ bi.


 Bá tánh đủ mọi thành phần, đủ mọi lứa tuổi,

tập hợp về chánh điện
để bị các nhà sư gạt gẫm, mê hoặc, làm tiền
qua các lễ hội dược sư,
lễ hội quán âm, lễ hội địa tạng,
lễ trai đàn bạt độ.

 


nhà sư thích tâm hòa 


y áo lòe loẹt như kép cải lương

giở trò phù thủy, đọc thần chú,
úm ba la, úm ba la,
tao là ma, 
tao thành quỉ chùa


Đây là nhà sư trụ trì Chùa Pháp Vân, Mississauga, Canada: Thích Tâm Hòa.
Mọi người tin tưởng các nhà sư, gọi là chư tăng ni, chư tôn đức, là những người tu hành,
hướng dẫn bá tánh tu học đúng theo chánh pháp,
để đạt giác ngộ và giải thoát.


Nào ngờ các nhà sư xưa nay, lợi dụng hình tướng,
lợi dụng y áo tu hành,
bày các lễ hội đầy mê tín, huyễn hoặc, linh thiêng,
huyền bí
gạt gẫm bá tánh có tiền,
có tín tâm
nhưng không có đầu óc minh mẫn,
không học giáo lý.