TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Saturday, 1 October 2011

*** SÁM HỐI (KINH TỪ BI THỦY SÁM)Hết thảy chư Phật, vì thương chúng sinh, đã nói tổng quát về pháp Thủy sám, bằng cách đem nước từ bi tam muội rửa sạch tội lỗi. Lý do là vì phiền não con người quả thật quá nặng, ai mà không tội, ai chẳng lỗi lầm?

     Phàm phu ngu muội, vô minh khuất lấp, thân gần bạn xấu, phiền não loạn tâm, bẩm tính si mê, buông thả tự thị. Không tin Phật đà, không tin Phật pháp, không tin Thánh tăng, không hiếu cha mẹ, họ hàng bà con.

       Tuổi trẻ phóng túng, tự kiêu tự thị. Đối với tài sản, ca nhạc nữ sắc, lòng sinh đam mê, ý nổi phiền não. Bạn với phàm tục, thân với kẻ ác, không biết đổi bỏ.

         Hoặc là sát sinh, hoặc là rượu chè, hoặc lại ngu si, đồng đẳng kẻ ác, làm các nghịch tội, phá các tịnh giới.
Một cách tổng quát, tội lỗi quá khứ, cũng như ác nghiệp trong đời hiện tại, chúng con ngày nay chí thành sám hối, những điều chưa phạm nguyện không dám làm.

          Vì lý do đó, ngày nay chúng con chí thành đảnh lễ hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ tát, Bích chi La hán, Phạn vương Đế thích. Thiên long bát bộ, hết thảy Thánh chúng khắp cả mười phương, cùng tận không giới, nguyện xin các ngài từ bi chứng giám: …

Sám Hối Ác Nghiệp Nói Thô Ác
Đệ tử chúng con, kể từ vô thỉ, cho đến ngày nay, vì nói thô ác, mà với toàn bộ, lục đạo tứ sinh, chúng con đã tạo, đủ thứ tội lỗi: Nói năng thô dữ, lời tiếng ngang bạo, không kể tôn ti, quen lạ sang hèn.
Một chút phật ý, tức thì giận dữ, mắng nhiếc chửi rủa, tạp nhạp nham nhở, dơ bẩn hung ác, không thiếu điều nào. Làm cho đối phương, ngậm hờn suốt đời, liên họa kết thù, không bao giờ ngưng. Lại còn oán trách, trời đất quỉ thần, chỉ trích hiền thánh, vu khống lương thiện. Ác khẩu như vậy tội lỗi vô lượng, ngày nay chúng con chí thành phát lộ, sám hối tất cả.

Sám Hối Ác Nghiệp Nói Dối Trá Nặng
        Đệ tử chúng con, kể từ vô thỉ, cho đến ngày nay, vì nói dối trá, mà đã gây ra, đủ thứ tội lỗi, với cái ý thức, hy vọng danh dự, mưu cầu quyền lợi: Cất giấu tình thật, biến trá trăm cách, trong lòng đen tối, ngoài mặt dạn dày. Chỉ có nói không, chỉ không bảo có. Thấy nói không thấy, không thấy nói thấy. Nghe nói không nghe, không nghe nói nghe. Biết nói không biết, không biết nói biết. Làm nói không làm, không làm nói làm. Dối trá hiền thánh, lừa đảo thế nhân.

       Thậm chí cha con, vua tôi bằng hữu, thân thích quyến thuộc, nói cũng không thật. Làm cho kẻ khác, lầm tin đến nỗi, tan nhà mất nước.

Sám Hối Ác Nghiệp Nói Hai Lưỡi
Đệ tử chúng con, kể từ vô thỉ, cho đến ngày nay, vì nói hai lưỡi, mà đã gây ra, đủ thứ tội lỗi: Trước mặt tán dương, sau lưng chỉ trích, xảo trá trăm chiều. Đến với người này, nói xấu người kia, đến với người kia, nói xấu người này, với cái ý thức: chỉ biết lợi mình, bất kể hại ai.

Gièm pha cố ý, ly gián vua tôi, vu khống chủ tâm, phỉ báng lương thiện. Làm cho vua tôi, nghi kỵ lẫn nhau, cha con bất hòa, vợ chồng cách biệt, thân thích xa nhau, ơn thầy phải hết, nghĩa bạn cũng tuyệt.

Ly gián đến nỗi, làm cho hai nước hủy bỏ liên minh, cắt đứt giao hảo, liên kết căm thù, liên minh quân sự, sát hại dân chúng. Lưỡng thiệt như vậy, tội lỗi vô lượng, ngày nay chúng con, chí thành hướng về, mười phương Phật đà, Phật pháp Thánh chúng, phát lộ khẩn cầu sám hối tất cả. 

 

Trích Từ Bi Thủy Sám


Chánh Pháp không dành riêng cho những người theo đạo Phật hay bất cứ ai. 
Chánh Pháp là chân lý cứu kính mà bất cứ ai có "tâm bình thường"  cũng có thể tìm hiểu được và thực hành được, một cách bất tùy phân biệt.


BBT PHẬT HỌC TỊNH QUANG
CUTRANLACDAO@YAHOO.COM