TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Wednesday, 1 June 2011

*** TU THEO ĐẠO PHẬT - NIỆM PHẬT KHÔNG NIỆM MA (PHTQ SỐ 15)TU THEO ĐẠO PHẬT
LÀ NIỆM PHẬT KHÔNG NIỆM MA
VÀ TU TÂM DƯỠNG TÁNH

Trong cuộc đời, trong xã hội, hay trong gia đình, khi hiểu nhau và thông cảm nhau, con người mới có thể thương nhau và giúp đỡ nhau.

Cũng vậy, trong đời sống tâm linh, con người có trí tuệ mới trưởng dưỡng được tâm từ bi.
từ bi và trí tuệ, con người mới có cuộc sống an lạc và hạnh phúc.

Thí dụ như con người hiểu được những cảnh đời khốn cùng chính là hậu quả của tâm tham lam, bỏn sẻn. Cho nên, con người không khởi tâm khinh khi, miệt thị hay chê trách. Trái lại, con người khởi tâm từ bi, cảm thông và hết lòng giúp đỡ.

Từ đó, mọi người cảm nhận được tình người ấm áp, an lạc và hạnh phúc ngay trong cuộc sống trên thế gian này, không cần phải đợi về thế giới tây phương cực lạc mới thấy được.

Trong cuộc sống hiện tại, con người phải có trí tuệ, dẹp bỏ tâm tham lam, tâm sân hận và tâm si mê, mới có thể trưởng dưỡng được tâm từ, bi, hỷ, xả.

Pháp môn niệm Phật dạy con người luôn luôn nhớ nghĩ đến công hạnh chư Phật, chư Bồ tát, dẹp bỏ tham sân si, dùng tâm Phật, trừ tâm ma, tạo cảnh giới an lạc hiện tiền cho mọi người chung quanh và cho chính bản thân mình. Đó là chánh pháp.

Không biết tu tập như vậy, chỉ niệm hồng danh "Nam Mô A Di Đà Phật" om trời, vang vang chánh điện, cầu nguyện vãng sanh, mong lưu xá lợi, thực ra chỉ là nằm mơ, là ngộ độc tà pháp, do các tà sư trong chùa, cũng như ngoài phố, tự ý thuyết giảng.

Thậm chí, có ni sư còn dạy không cần đọc kinh, không được ngồi thiền, chỉ cần niệm "A Di Đà Phật" ngắn gọn, nhanh nhanh, đếm cho được nhiều lần, chắc chắn được vãng sanh, bởi chỉ cần 10 câu niệm Phật lúc lâm chung cũng đủ vãng sanh rồi!

Thiệt là tâm tham lam, lười biếng hết biết! Người nghe và tin theo tà thuyết này, thiệt là vô phước, thảm thương thay! []
Ban Biên-Tập PHTQ. CANADA