TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Wednesday, 12 October 2011

*** BẤT KHÂM TUÂN THƯỢNG ĐẾTrích
Tập san PHẬT HỌC TỊNH QUANG
(TỪ BI & TRÍ TUỆ)
SỐ 13
phát hành 28-5-2010 (đại lễ Phật đản)
trang 31
*
Bài viết
Bất Khâm Tuân Thượng Đế
Tác giả: Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ - PHẬT HỌC TỊNH QUANG CANADA
·      
Chúng ta nên nhớ:
Trong Khổ Hạnh Lâm,
Thái Tử Tất Đạt Đa tu hành trong 6 năm,
trí tuệ bừng sáng,
trở thành bậc chánh đẳng chánh giác năm 35 tuổi.

Trong Khổ Hạnh Lâm,
bao nhiêu vị tu sĩ khác - trẻ có, già có, - tu lâu có, mới tu có,
nhưng
mang tâm cố chấp,
mê tín, mê tiền, mê ngọc, mê mạn đà la, mê lãnh đạo,
đến lúc chết đi
vẫn u mê,
không giác ngộ & giải thoát.

·      
Cho nên
Tu theo Phật

không cần phải cố chấp thờ lạy Phật hình tướng một cách mê tín, tu mù, với vọng tâm mong cầu điều nọ điều kia cho riêng mình, gia đình mình, đoàn thể mình, giáo hội mình, dân tộc mình, tôn giáo mình,

không cần chọn chùa to tượng lớn,

không cần theo giáo hội giáo phái nào,

không cần phải là giáo phẩm cao thấp,

không cần phải xưng mình là chính thống hay biếm người tiếm danh,

không cần phải xưng là Phật tử hay không là Phật tử,

không cần được khen thuần thành thường hay đi chùa,

không cần khoe gõ mõ, tụng kinh bao nhiêu bộ,

không cần hành tam bộ nhất bái, nhất tự nhất bái, nhất niệm nhất bái,

không cần phải niệm Phật om trời vang vang chính điện,

không cần vỗ ngực tự xưng đã tu và làm việc Phật sự năm bảy chục năm,

không cần khoe khoang đã xây năm bảy chục cảnh chùa,

không cần khoe có năm bảy chục hay hằng trăm đệ tử,

không cần tự hào là danh môn chánh phái, đệ tử của vị này vị kia,

không cần phải quì lụy, van xin thế quyền, giáo quyền, tìm kiếm chức phẩm danh vị trong đạo cũng như trong đời,

không cần nổi sân khi không được người tôn kính, không được tôn xưng thủ lãnh,

không cần tất cả hình thức nghi lễ rườm rà của một tôn giáo,
kể cả Phật giáo !
·      

Tu theo Phật là
để giác ngộ cái khả năng (vô hình tướng)
tức là:
bản tâm sáng suốt, chân chánh và thanh tịnh
ai ai cũng có
thành một vị chánh đẳng chánh giác
thoát ly khỏi sanh tử luân hồi.
·      
Người nào phát tâm tu cũng được,
bất tùy phân biệt !


Kính cảm tạ Quí vị.
Kính chúc Quí vị cùng bửu quyến
vạn sự cát tường và cư trần lạc đạo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thư,
Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ
Chủ-Nhiệm PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA
108 - 123 Railroad St.,
Brampton, ON, L6X-1G9.
Tel: 647-828-1016

Kính mời viếng thăm:
THÔNG BÁO

 

TẬP SAN

PHẬT HỌC TỊNH QUANG 18

TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM THÌN 2012


Ban Biên Tập đang chuẩn bị nội dung Tập san PHTQ số 18 (Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn 2012) và sẽ phát hành hoàn toàn miễn phí đầu năm dương lịch 2012. Chủ đề: Bài trừ mê tín dị đoan trong dịp tết ta và tìm hiểu niềm an lạc hạnh phúc trong ánh sáng chân lý tối thượng không phân biệt tôn giáo.

Quí vị thiện hữu, phát tâm góp bài, đóng góp ý kiến, khởi tâm bảo trợ, hùn phước ấn tống, cúng dường tịnh tài, tùy duyên thỉnh sách, xin gửi cước phí $10/quyển, qua thư bưu điện, không qua điện thoại, gửi về VP.PHTQ.CANADA trong tháng 12 - 2011. Hoan hỷ liên lạc: Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ, 108 - 123 Railroad St., Brampton, ON, L6X-1G9. Canada. Tel: 647-828-1016. Email: cutranlacdao@yahoo.com
 
Trân trọng thông báo,
Ban Biên-Tập
PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA

Kính mời viếng thăm:
---------------------------------------------------