TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Thursday, 12 January 2017

4 Điều Phật Không Thể Làm ĐượcPhoto:  

4 Điều Đức Phật Không Thể Làm Được

Có một đệ tử hỏi Đức Phật: Ngài có thần thông và có tâm từ bi, vì sao vẫn còn những kẻ chịu khổ vậy? 

Đức Phật đáp: Tôi tuy có sức thần thông rất lớn; nhưng có bốn điều vẫn không thể thực hiện được. 
Bốn điều đó chính là : 
 Điều 1
- Nhân quả không thể đổi thay, tự gieo nhân thì tự nhận quả, người khác không thể thay đổi hay nhận thay. 
Điều 2
- Trí tuệ không thể cho được, bất kỳ ai muốn có trí tuệ thì phải tự mình học hỏi và áp dụng tu hành. 
Điều 3
- Tột cùng của Diệu Pháp không thể diễn tả được. Bản thể chân thật của vũ trụ không thể dùng ngôn ngữ
 cắt nghĩa mà hiểu được, chỉ có thể dựa vào thực tu thực chứng mà thôi.
Điều 4
- Không có duyên thì không thể độ. 
Người không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời ta nói
Mưa trời tuy lớn, cây không rễ khó mà thấm nước.
Phật môn tuy rộng mở, khó độ người vô duyên.Photo: